رویداد کوویدانه

این رویداد با رویکرد کارآفرینی، استارتاپی، کسب و کارهای دیجیتال ، تاثیر پاندمی کرونا بر کسب و کارها با پیش ... Read More