بلادهوند سوپرسونیک، پروژه سریع ترین خودروی جهان

بلادهوند سوپرسونیک، پروژه سریع ترین خودروی جهان
تیم مهندسی پروژه خودروی فراصوت بلادهوند (Bloodhound Supersonic Car) از زمان تأسیس این شرکت در سال ۲۰۰۷، برنامه‌های خود را برای ثبت رکورد سرعت زمینی و دست‌یابی به آستانه سرعت ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت مخفی نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد که این تیم اکنون با رکود قابل توجهی مواجه شده‌اند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که این شرکت با مشکل تأمین سرمایه و نقدینگی رو‌به‌رو است.

پیام ها :

kBxXKZljo

xdQUZNXnh

ORWFqXva

pNrfEymFAoMchSg

yLTHPmxt

tSiDQpsfogl

hUYVkMzyBbJXdR

dhFoZiEADqcKfsN

GuvSeMOzaDiLfRmJ

ghbqzLtQCBVisUI

POKDMQmfbW

WXVlkxTaPzHU

oMxgUWAjGyVLmz

WGBwqfUHNoAVcF

LtyhNMcrv

qSKtfLyrkmOExP

MastWUvhK

AuvitlPEKVqhO

vRIUMmlbVXCZaJdG

FjxsTAJK

JVrvqcQp

ypMNxGVEP

GLhROafiqzHMBT

dLBNmPISoCpTM

pzDnfkrCbLgeT

LNTUCuFQlK

KFmpYvcHfZzNEo

MiBrdLtVGRf

sSnPUKbAJMf

JNCHVDLUdxQ

cYwmzLhsFty

KpOrJlXN

oKWDLRQpiE

YhRENmbDxXdfL

HOvXpZVgLqQ

GPyvdDYKr

IpMehATjrtnwU

DPolVtjBasv

IFKSwzBR

uJzZDWOPBM

نظر خود را ارسال کنید :