همبین 9

درباره رویداد

همبین 9

نهمین دورهمی همبین با فیلم در جستجوی خوشبختی The Pursuit of happyness زیر نظر آرش سروری مدیر آکادمی یونیتک در محل آکادمی برگزار می شود.

آکادمی یونیتک (جردن)
18 دی 1397
0
همبین
نمایش تمام جزییات
داوران و منتور ها
نمایش گالری
عکس ها
تمام کسانی که همراه ما بودند
همراهان و حامیان ما